Lazarus expanderar - Martin Alsander och Yann Blandy nya partners och delägare

Martin Alsander och Yann Blandy är från och med mars 2019 nya partners och delägare i Lazarus. Både Martin och Yann har mångårig erfarenhet av operativa positioner på högsta nivå, såväl i privat som noterad/publik miljö. Genom expansionen utökar Lazarus kraftigt möjligheterna att arbeta med större och krävande uppdrag för kunder.

Martin Alsander har arbetat större delen av sin karriär inom mediebranschen. Mellan åren 2014 till 2018 var han VD och koncernchef för Stampengruppen som är en av Sveriges största mediekoncerner. Martin ledde koncernen igenom en omfattande omstrukturering som innefattade stora kostnadsbesparingar, avyttringar av dotterbolag, sammanslagningar av juridiska enheter och nya digitala satsningar som skapade tillväxt i läsaraffären.
 
Martin ledde Stampenkoncernen igenom en av Sveriges största rekonstruktioner som inkluderade 16 olika bolag och resulterade i en framgångsrik skuldnedskrivning, nytt kapital från nya delägare och en uppdelning av koncernen i två självständiga koncerner – Stampen Media och V-TAB Holding. Martin ledde arbetet med att ta in Polaris Media som ny huvudägare i Stampen Media 2019. Martin sitter idag i styrelsen för dessa båda koncerner.
 
Innan Stampen arbetade Martin 11 år inom Kinnevikgruppen på olika befattningar. Martin var bl.a. EVP på börsnoterade Metro International och ansvarig för koncernens verksamheter i Europa och Nordamerika. Martin var även ansvarig för lanseringen av Metro i flertalet länder (bl.a. Frankrike och Portugal) och genomförde ett stort antal strukturaffärer med lokala och internationella medieföretag i syfte att konsolidera branschen (bl.a. Sverige, Tjeckien, Danmark). Martin ledde även avvecklingen av Metros verksamheter i Spanien och Polen.

Martin har en masterutbildning med inriktning på finansiering från Lunds Universitet.

Yann Blandy har lång bakgrund inom HR (human resources), bland annat som personaldirektör på det börsnoterade företaget Cision (f.d. Observer). Sedan 2007 har Yann Blandy innehaft flera VD-roller. Under sin tid som VD på Cision AB (publ) och ICTA AB (publ) (f. d. Intellecta AB), har Yann Blandy tillsammans med ledningsgrupperna drivit radikala förändringsprocesser, huvudsakligen anpassningar av traditionella verksamheter till den rådande digitala omvärlden.
 
Dessa transformationer har inneburit ompositioneringar av verksamheter via produktutveckling, omstruktureringar, personalneddragningar och stängningar av verksamheter i ett antal länder, samt strukturella förändringar såsom avyttringar, fusioner, förvärv och skapande av nya verksamheter för att möta nya behov. Transformationerna har inneburit en signifikant omfokusering av verksamheterna mot nya lönsamma digitala erbjudanden, vilket även inneburit en storleksminskning på ca 60-65%, innan dessa bolag åter kunde växa mot högre lönsamhet. Dessa omstruktureringar har skett på europeisk nivå när Yann var VD på Cision Europa (2007 -2012) och på global nivå när Yann var VD på ICTA (2012-2016). Förändringar har drivits i en publik miljö, eftersom både Cision och ICTA var börsnoterade under dessa perioder.

Yann har en masterutbildning med inriktning på personalfrågor (HR).